Job Overview

– ลงทะเบียนทำประวัติคนไข้
– ส่งผู้ป่วยพบแพทย์
– ให้การบริการข้อมูลการออกตรวจของแพทย์

About บริษัทโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองจำกัด

-