การแพทย์และสาธารณสุข ใน 4.0

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อระบบสาธารณสุขอัจฉริยะสามารถทาได้โดยการใช้อุปกรณ์ IoT ที่เก็บ ข้อมูลสุขภาพ และสัญญาณทางร่างกาย (bio signals) เช่น สัญญาณชีพจร ความดันโลหิต คุณภาพการนอน การ เคล่ือนท่ี การหายใจ ผ่านการใช้อุปกรณ์สวมใส่ (wearable devices) เพ่ือรวบรวมและประมวลผลออกมาเป็น ข้อมูลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วย ซ่ึงสามารถเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยท่ีมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยก่อนท่ีคนไข้มาถึง การดูแลของแพทย์ การคาดการณ์และการวินิจฉัยการเจ็บป่วยล่วงหน้า (predictive diagnostic) การแจ้งเตือน การเจ็บป่วยทันที และระบบติดตามการแพร่กระจายของโรค ซึ่งข้อมูลและค่าสถิติการเจ็บป่วยและสุขภาพของ กลุ่มประชาชนโดยรวมจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางสาธารณสุข

การขับเคลื่อนนโยบาย Digital Hospital ไม่เพียงแต่ลดความแออัดในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หมอคนแรกก็คือตัวเราเอง ฉะนั้นการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่เครียด นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอีกด้วย

“สาธารณสุข 4.0” โดยมีเป้าหมายคือ การทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขที่ดีอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับสร้างความมั่นคง มั่งค

ที่มา กระทรวงไอซีที และ แหล่งข่าวไทยรัฐ

 

Uncategorized