Job Overview

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ดังนี้
ตำแหน่ง : เภสัชกร Full Time และ Part Time หลายตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
– เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
– หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
– มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
– บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4
หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV. หรือ Resume เข้ามาได้ที่ HR@bangkokchainhospital.com
พร้อมระบุ ตำแหน่งและโรงพยาบาลสาขาที่ต้องการลงมาด้วย
เนื่องจากเรามีโรงพยาบาลในเครือหลายสาขาค่ะ

You must log in or sign up to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

About บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”) เริ่มดำเนินกิจการโรงพยาบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 และได้ขยายกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการรักษาสุขภาพ และเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดแก่ผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมของประเทศไทย
โดยบริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลทั้งหมด 12 แห่ง และโพลิคลินิก 1 แห่ง ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งหมด 2,245 เตียง เพื่อรองรับกลุ่มคนไข้ทุกระดับ ภายใต้ 4 แบรนด์โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลการุญเวช นอกจากนั้น
บริษัทยังมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าระยะยาว ด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี