Job Overview

มีประสบการณ์ ในแผนก ER , IPD 10 ปี

Address

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโทร 02-975-6700-08 ต่อ 6 , 080-446-75885/84 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองจ.ปทุมธานี สามแยกบ้านกลางตลาดพูนทรัพย์