Job Overview

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และการแพทย์สมัยใหม่ รวมทั้งบูรณาการทางด้านการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญของพยาบาลในการป้องกัน คัดกรอง รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพยาบาล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของญาติ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเน้นแนวคิดในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครบวงจร ตลอดช่วงเวลาของความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง รวมถึงมีความสามาถในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การดูแลของพยาบาลผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า

คุณสมบัติ  
1. ระดับการศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต   หลักสูตร  4 ปี ปริญญาตรี
2. ประสบการณ์/ คุณสมบัติอื่น ๆ
• อายุระหว่าง 25 – 35  ปี
• มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลในด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและการบริหารยาเคมีบำบัด อย่างน้อย 2 ปี
• มีประสบการณ์ด้านงานคลินิกและการดูแลลูกค้าแบบการแพทย์แบบบูรณาการหรือแพทย์ ทางเลือกอย่างน้อย 2 ปี
• พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รับรองโดยสภาการพยาบาล
• พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ยาเคมีบำบัด รับรองโดยสภาการพยาบาล
• คงสภาพการเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาล
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3.  ทักษะและความสามารถทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
• มีความรู้และความเข้าใจทางด้านเภสัชวิทยาของยาและเคมีบำบัดที่สำคัญๆที่ใช้ใ นการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยสามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
• มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินทางคลินิก เรื่องผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนของยา
• มีความรู้และสามารถจัดการผลข้างเคียงที่เกิดจากยาและเคมีบำบัดได้อย่างมีประ สิทธิภาพ เช่น ยาเคมีบำบัดรั่วออกจากหลอดเลือด ภาวะภูมิไวเกินต่อยาเคมีบำบัด เป็นต้น
• มีความรู้และทักษะในการบริหารยาเคมีบัดทาง Port A Cath , Central line , IV และ Oral เป็นต้น
• มีความรู้และทักษะในการสมานแผลมะเร็ง
• มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการอาหารแด่ผู้ป่วยมะเร็ง
• มีความรู้ในการจัดการขยะ สารพิษ จากยาเคมีบำบัด
• มีความรู้และทักษะในการดูแลแบบประคับประคอง บรรเทาอาการจากความปวด และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
• สามารถแนะนำผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะใกล้ตาย รวมทั้งญาติ ในการทำพินัยกรรมชีวิต

4. ทักษะและความสามารถในด้านแพทย์บูรณาการ
• สามารถปฏิบัติงานพยาบาลทั่วไป เช่น รับ order แพทย์ การบริหารยา ให้ยาทางหลอดเลือดดำ ทำ treatment และ หัตถการ และ การตรวจ ที่ได้รับมอบหมาย
• สามารถให้การสนับสนุนทางด้านร่างกาย และ จิตใจ กับผู้รับบริการและญาติ
• ดูแลให้การพยาบาลและคำแนะนำในการทำ PRP
• ดูแลให้การพยาบาลด้วยการใช้เครื่อง Blood Ozone Therapy
• สามารถให้คำแนะนำถึงประโยชน์ของการตรวจ Screening ร่างกายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ภายในคลินิก เช่น Oligo scan , Vicorder เป็นต้น
• ดูแลให้การพยาบาลด้าน I.V. Treatment และการฉีดยา I.M. , S.C. , I.D.
• ดูแลบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์และยาของแผนกพยาบาล
• มีความซื่อสัตย์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันและอดทน
• มีใจรักงานบริการ
• มีความรู้ในด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
• ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคลินิกในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยและสืบค้นผลทางห้องปฏิ บัติการได้
• มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติการช่วยชีวิต
• มีทักษะในการเปิดเส้นแม่นยำ
• มีทักษะในการต่อรอง  โน้มน้าวใจผู้รับบริการ
** ทำงานประจำที่คลินิกเวชกรรม คลองหลวง ปทุมธานี

สนใจติดต่อ: Janthawan 0661156551, 02-0868888
Email: janthawan.t@miskawaanhealth.com