Job Overview

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และการแพทย์สมัยใหม่ รวมทั้งบูรณาการทางด้านการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญของพยาบาลในการป้องกัน คัดกรอง รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพยาบาล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของญาติ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเน้นแนวคิดในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครบวงจร ตลอดช่วงเวลาของความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง รวมถึงมีความสามาถในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การดูแลของพยาบาลผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า

คุณสมบัติ  
1. ระดับการศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต   หลักสูตร  4 ปี ปริญญาตรี
2. ประสบการณ์/ คุณสมบัติอื่น ๆ
• อายุระหว่าง 25 – 35  ปี
• มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลในด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและการบริหารยาเคมีบำบัด อย่างน้อย 2 ปี
• มีประสบการณ์ด้านงานคลินิกและการดูแลลูกค้าแบบการแพทย์แบบบูรณาการหรือแพทย์ ทางเลือกอย่างน้อย 2 ปี
• พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รับรองโดยสภาการพยาบาล
• พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ยาเคมีบำบัด รับรองโดยสภาการพยาบาล
• คงสภาพการเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาล
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3.  ทักษะและความสามารถทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
• มีความรู้และความเข้าใจทางด้านเภสัชวิทยาของยาและเคมีบำบัดที่สำคัญๆที่ใช้ใ นการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยสามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
• มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินทางคลินิก เรื่องผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนของยา
• มีความรู้และสามารถจัดการผลข้างเคียงที่เกิดจากยาและเคมีบำบัดได้อย่างมีประ สิทธิภาพ เช่น ยาเคมีบำบัดรั่วออกจากหลอดเลือด ภาวะภูมิไวเกินต่อยาเคมีบำบัด เป็นต้น
• มีความรู้และทักษะในการบริหารยาเคมีบัดทาง Port A Cath , Central line , IV และ Oral เป็นต้น
• มีความรู้และทักษะในการสมานแผลมะเร็ง
• มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการอาหารแด่ผู้ป่วยมะเร็ง
• มีความรู้ในการจัดการขยะ สารพิษ จากยาเคมีบำบัด
• มีความรู้และทักษะในการดูแลแบบประคับประคอง บรรเทาอาการจากความปวด และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
• สามารถแนะนำผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะใกล้ตาย รวมทั้งญาติ ในการทำพินัยกรรมชีวิต

4. ทักษะและความสามารถในด้านแพทย์บูรณาการ
• สามารถปฏิบัติงานพยาบาลทั่วไป เช่น รับ order แพทย์ การบริหารยา ให้ยาทางหลอดเลือดดำ ทำ treatment และ หัตถการ และ การตรวจ ที่ได้รับมอบหมาย
• สามารถให้การสนับสนุนทางด้านร่างกาย และ จิตใจ กับผู้รับบริการและญาติ
• ดูแลให้การพยาบาลและคำแนะนำในการทำ PRP
• ดูแลให้การพยาบาลด้วยการใช้เครื่อง Blood Ozone Therapy
• สามารถให้คำแนะนำถึงประโยชน์ของการตรวจ Screening ร่างกายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ภายในคลินิก เช่น Oligo scan , Vicorder เป็นต้น
• ดูแลให้การพยาบาลด้าน I.V. Treatment และการฉีดยา I.M. , S.C. , I.D.
• ดูแลบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์และยาของแผนกพยาบาล
• มีความซื่อสัตย์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันและอดทน
• มีใจรักงานบริการ
• มีความรู้ในด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
• ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคลินิกในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยและสืบค้นผลทางห้องปฏิ บัติการได้
• มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติการช่วยชีวิต
• มีทักษะในการเปิดเส้นแม่นยำ
• มีทักษะในการต่อรอง  โน้มน้าวใจผู้รับบริการ
** ทำงานประจำที่คลินิกเวชกรรม คลองหลวง ปทุมธานี

สนใจติดต่อ: Janthawan 0661156551, 02-0868888
Email: janthawan.t@miskawaanhealth.com

You must log in or sign up to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.