Job Overview

1. บริหารจัดการอัตรากำลัง ,มอบหมายงาน ,ติดตามการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในแผนกฉุกเฉิน
2. ตัดสินใจ สั่งการ เเละจัดการในการบริการให้ครบถ้ววน และพร้อมที่จะตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เป็นผู้บังคับบัญชาในแผนกฉุกเฉิน ดูเเลความทุกข์สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชา

About บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด

กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์(โรงพยาบาลนวมินทร์9 ,โรงพยาบาลนวมินทร์ ,และคลินิกเครือข่ายทั้ง 15 คลินิก) โรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเขตกรุงเทพฯตะวันออก กำลังต้องการรับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมาร่วมงาน และร่วมพัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างถึงที่สุด

Address

96 ถนนสีหบุรานุกิจ เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี