ถ้ามี 4 ทักษะนี้แล้ว จะไม่ตกงานในยุคนี้

1.  ทักษะความเป็นผู้นำ

เรื่องของผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธี ในการพัฒนา ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้นำเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในเรื่องของภาวะผู้นำนั้น ก็ยืนยันว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นำ และสามารถนำองค์กร นำคน ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

2.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์

มีความหลากหลายและมีความยดื หยนุ่ ในการคิด เป็นความสามารถในการคิดหา ข้อมูลเรื่องราวที่มีอยู่จนได้คำตอบหลายประเภท หลายมุมมองและหลายทิศทาง ตลอดจนสามารถในการ คิดประยุก รับเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่าง ๆความคิดริเริ่มแปลกใหม่เป็นความสามารถในการคิดสิ่งงทีCแปลกใหม่ที่แตกต่าง จากเรื่องราวที่มีอยู่โ ดยปกติและไม่ซ้ำ กับ สิ่งที่มีอยู่แล้ว

3.  ทักษะการแก้ปัญหา

 ฝึกการมองปัญหาอย่างถูกต้อง โดยให้มองปัญหาอย่างสมจริง ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไป ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ขณะเดียวกัน ก็ไม่เพิกเฉยต่อปัญหา แต่ลงมือแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ เข้าใจว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเผชิญ และปัญหาสามารถช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และสร้างทักาะให้เป็นคนที่อดทนสามารถเอาชนะปัญหาได้

4.  ทักษะการสื่อสาร

ความสามารถในการใช้คำพูดและภาษาท่าทางเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่าง เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความต้องการ การขอร้อง การเตือน และการขอความช่วยเหลือ

Development, News